Kategoriler
Araba Bilgisayar Bilim ve Teknik Eğlence Elektronik Ev Bahçe Finans Hobi İletişim Kadın Kim Kimdir Kültür ve Sanat Müzik Sağlık Seyahat Siyaset Spor Yaşam Yiyecek İçecek


invilon web hosting kampanyası

İslamiyet Sonrası Türkler hakkında faydalı bilgiler

Kültür ve Sanat / Tarih
/Dosyalar/1611_islamiyet-sonrasi-turkler.jpg

İslamiyet Sonrası Türkler

Devlet Yönetimi
- Sultan: Devlet başkanı
- Veraset: Ülke ailenin ortak malı anlayışı devam ediyor. 
- Kut: Eski anlayış devam etmiştir.
- Melik: Sultan’ın çocukları
- Hacip: Divan üyeleri ile Sultan arasında ki ilişkiyi düzenler. 
- Atabey: Meliklerin eğitim – öğretimden sorumlu şahıs
- Menşur: Eski Türk devletlerinde yoktur. Menşur halifenin onayını alma işlemidir.
- Vezir: Sultanın vekili olarak bütün devlet işlerinden sorumludur. 
- Başkentler: Karahanlılar (Doğu, Balasagun; Batı, Semerkant). Gazneliler (Gazne). B. Selçuklular (Cend, Rey, İsfahan, Nişabur). Anadolu Selçuklular (İznik, Konya). 
Divan – ı Saltanat (Hükümet): Divanda iç ve dış işler, maliye, ordu, eğitim, genel teftiş ve yazışma işleri görüşülür. 
- Divan – ı arz: Askerlik, ordu işlerinden sorumludur. 
- Divan – ı istifa: Mali işlere bakar. Divanın sorumluluğunu da yapardı. 
- Divan – ı işraf: Askeri ve hukuki işler dışında tüm işler dışında her türlü denetim işine bakardı.
- Divan – ı tuğra: İç ve dış yazışma işlerine bakardı. 

Ekonomik Hayat – Toprak Yönetimi (Anadolu Selçuklularda) 
1. Miri arazi: 
- Has arazi: Geliri hükümete ayılan topraklar
- İkta arazi: Ordu mensuplarına ve devlet mensuplarına hizmet e maaş karşılığı verilen topraklar. Bu topraklar satılamaz, miras bırakılamazdı.
- Vakıf arazi: Miri veya mülk arazilerden geliri ilmi veya sosyal kuruluşların masraflarına ayrılan topraklar. Bu topraklar satılamaz, miras bırakılamazdı. 

2. Mülk arazi: Devlet adamlarının başarılarından dolayı verilen topraklar. Alıp – satma, miras bırakma hakkı vardı. 
I. Mesut zamanında ilk para basılmıştır. İlk gümüş para II. Kılıç Arsan ilk altın ise I. Alahattin Keykubat basmıştır. Kervansaraylara önem veriyorlar. Devlet ilk kez sigortacılığı başlatmıştır. Ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır. 
Sanat ve Edebiyat 
Selçuklu mimarisinde süsleme amacıyla şunlar kullanılmıştır:Bitki motifleri, hayvan resimleri, yazı, geometrik şekiller. İnsan figürleri yer almamıştır. 

Dini Mimariler 
- Camiler
- Mescitler: Minberi olmayan küçük camilerdir. 
- Medreseler: Bilim ve düşünce hayatının merkezidir.
- Türbe ve Kümbetler: Mezar anıtlarıdır. Silindirik çokgen gövdeli konik veya piramit olanlarına da kümbet denir. 
- Külliyeler: Camii ile birlikte kurulan medrese, kütüphane, imaret, hastane, ve hamam gibi yapıların bütünüdür. Sosyal bir merkezdir. Bu merkezin odağını camii teşkil eder.
Sivil Mimariler: Saray ve köşkler, kervansaraylar, hamamlar, köprüler, darüşşifalar. 

Bilim adamları
- Farabi: Aristo’dan sonra ikinci öğretmen olarak tanınır. Felsefe, mat., astro., mantık…
- El Bruni: Serbest düşünmeyi savunmuştur. Dünyanın güneş etrafında dönüğü…
- İbn – i Sina: Tıp eserleri Avrupa’da yıllarca okutulmuş. Büyük, küçük kan dolaşımı…
- Gazali: Müderris. Siyasi ve bölücü din hareketleriyle mücadele etmiş.
- Ömer Hayam: Takvim – i Celali oluşturmuş. Mat, tıp, astro, eserleri var. 

Osmanlı Devletinde Kültür ve Uygarlık
Devlet Yönetimi
- Padişah: 
- Şehzade: Padişahın erkek çocukları.
- Lala: Şehzadenin eğitiminden sorumlu kimse.
- Veraset sistemi: Ülke ailenin ortak malıdır. 
- Başkentler: Söğüt, Karacahisar, Bursa, Edirne, İstanbul. Sebep; fetih politikaları.
- I. Murat: Ülke ailenin ortak malı ilkesini değiştirip. Ülke padişah ve çocuklarının ortak malı ilkesini getirmiştir.
- I. Mehmet: Devlet yönetimini tam anlamıyla merkeziyetçi bir yapıya getirir. Fatih Sultan Mehmet. Devlet yönetimiyle ilk kez yasa çıkarıyor. Fatih’e kadar töre uygulanmakta. Ülkenin sadece padişahın malı anlayışını getirmektedir.
- I. Selim: Yönetimde teokratik bir anlayış getirmiştir. Yavuz Selim. Halifelik Osmanlıya geçer.
- I. Ahmet: Ekber ve Eşber sistemini getiriyor. Büyük ve olgun şehzadenin başa geçmesi ilkesini oturtmuştur. Kafes sistemini getirmiştir.
- III. Selim: Meşaeret Meclisi kurmuştur. 
- Tanzimat Fermanı: Padişahın yetkileri kısıtlanıyor. Kanunun padişahtan önce gelir.
- 1876 Kanun – i Esasiye: Halk dolaylıda olsa yönetimde söz sahibi oluyor. Mebuslar Meclisi oluşturuluyor. I. Meşrutiyet ilan ediliyor. 
- 1908: II. Meşrutiyet ilan ediliyor. Çok partili yaşama geçildi. 
Merkez Teşkilatı/Saray: Padişahın devleti yönettiği ve özel hayatını geçirdiği yerdir. 
- Birun: Devlet adamları var. Sarayın dış bölümü. Devlet işleri görüşülüyor. 
- Enderun: Saray okulu demek. Devlet memuru yetişiyor. Sarayın iç bölümü. Enderun odalar ve harem olmak üzere ikiye ayrılır. 
Divan – ı Hümayun/Hükümet: İlk divan Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Divanda alınan kararlar danışma niteliğindedir. Son karar padişaha aittir. 
- Padişah: Divanın tabi üyesi iken. Fatih’ten itibaren toplantılara katılmadılar. 
- Sadrazam: Başlangıçta tek olan veziri azam devlet genişleyince sekizse kadar çıktı. Veziri azam olmak için temel şart Türkçe bilemek ve Müslüman olmaktı. Kanuni döneminde sadrazam adını almışlar. 
- Defterdar: Mali işlerden sorumludur. Anadolu ve Rumeli defterdarlığı olmak üzere ikiye ayılır. Rumeli tarafı baştır. 
- Kaz Asker: İlmiye sınıfından olup, divandaki büyük askeri davalara bakardı. Kadıların atanması, adalet, eğitim ve kültür işlerine bakardı. 
- Nişancı: Padişahın fermanı ve tuğrasını çekerdi. Tapu ve kadastro işlerine bakar dirlikten sorumludur. 
16. yüz yıldan sonra da:
- Kaptan – ı Derya: Donanma komutanı.
- Yeniçeri Ağası: Orduyu ilgilendiren bir konu olursa divana çağrılırdı. 
- Müftü/Şeyhülislam: Divanın tabii üyesi değildir. Verdiği karara fetva denir. Gerektiğinde, alınan kararların İslam’a uygun olmadığına karar vermek için katılırdı. 
- Reis-ül Küttap: Nişancıya bağlıyken. Dış işlerinden sorumlu. 

Divan Yönetiminde Yer Alan Üç Kol
1. Seyfiye: İki görevi var. Yönetim ve askerlik alanında. Padişah, sadrazam ve yeniçeri ağası bu sınıftan. 
2. İlmiye: 
- Tedris (Bilgi aktarma): İslam’ı öğretme amacı güder. Bu görevi Müderrisler yürütür. 
- Kaza: İslam hukukuna göre hüküm verme yetkisi olan kaza yetkisini padişah adını kullanırdı. Kadılar hükmü uygulardı. En büyüğü kaz askerdi. 
- İfta: Yapılan işlerin şeriata uygun olup olmadığını müftüler yürütürdü. En büyüğü Şeyhülislam’dır. Kadı’da ilmiye sınıfındadır. 
3. Kalemiye: Osmanlının mali ve idari bürokrasisidir. Yönetim ve maliye görevleri vardır. Nişancı, yönetim. Defterdar, maliye. 

Osmanlı Devletinde Hukuk
- Şeri: Kuran – ı Kerim ve hadislere dayanır.
- Örfi: Örf ve adetlere ve padişahın fermanları dayalıdır. 
- Emir – i Dad: Adalet bakanı
- Divan – ı Mezalim: Hükümdarın başkanlık ettiği ve devlete karşı ağır suç işleyen kişiler..
Osmanlı Devletinde Hukuk
- Fatih yasası (Kanunname – i Ali Osman): İlk yasa. 
- Avrupa ile ilişkiler sonucu 1840 ceza kanunu çıkarılır.
- Mecelle: İlk medeni hukuk. Ahmet Cevdet Paşa İslami kurallara göre hazırlandı.
-Süleymaniye: 1. Süleyman çıkarmıştır. En kapsamlı kanun. Kanuni Süleyman. 
- Adalet işlerinin divandaki sorumlusu kazaskerdir.
 Osmanlıda adalet işlerine kadılar bakardı. 

Osmanlı Devletinde Ekonomi
 Mülk arazi: Mülkiyeti kişiye ait topraklar. Alınabilir, satılabilir ve miras bırakılabilir. 
Alınan vergilere bakılırsa; öşrü Müslüman’dan alınan vergiler. Haraci, gayrimüslimlerden alınır. 
 Miri arazi: Devlete ait. Çeşitli türleri var. 
Dirlik arazi: Hizmet karşılığı devlet adamlarına verilen araziler. 
Vakıf: Geliri camii, medrese…
Paşmaklık: Padişahın hanım ve kızlarına
Malikane: Üstün hizmetleri nedeniyle 
Mukataa: Geliri doğrudan hazineye bırakılan topraklar
Yurtluk: Sınır boylarındaki komutanlara akıncı boylarına verilir
Ocaklık: Gelirleri kale muhafızları ve tersane giderlerine
Devlet göçebelerden Adet – i Ağnam vergisi alırdı. 
Vergiler: 
1. Şeri Vergi: İslam hukukuna göre alınan vergidir. 
- Öşür/Aşar: Müslüman’dan alınan vergi ürünün %10 her bölgeden farklı oranda alınıyor.
- Haraç: Müslüman olmayan halktan alınan vergi.
- Cizye: Müslüman olmayan halktan askerlik hizmetinin muaf tutulması ile alınan vergi. 
2. Örfi Vergi: Devletin sürekli ya da olağanüstü durumlarda padişahın emriyle konulan vergi. Avarız…
Ticaret:
Derbentçi: Ticaret yoları üzerinde güvenliği sağlar.
Menzil Teşkilatı: Posta ve haberleşme işlerini yürütürdü. 
Bedesten: Kapalı çarşı 
Kapitülasyonlar 
- 1740 yılında 1. Mahmut Fransa’ya kapitülasyonları sürekli yürürlükte tutmayı kararlaştırır. 
- 1838’de 2. Mahmut İngiltere ile imzalanan Balta Limanı antlaşması ile Osmanlı devleri bağımsız bir dış ekonomik politikası izleyebilme imkanı kalmadı. Osmanlı Avrupalıların açık bir pazarı haline geldi. 
Dış Borç: İlk dış borç Kırım savaşı sırasında Abdülmecit zamanında kullanıldı. 1881 yılında da Duyun – u umumuyi kuruldu. 
Maliye: 
- ilk Osmanlı bütçesini Tarhuncu Ahmet Paşa düzenlemiştir. 
- İlk bakır para Osman Bey, ilk altın parayı Fatih zamanında basılmıştır. İlk gümüş ise Orhan Bey zamanında basılmıştır. 1839 yılında Abdülmecit zamanında Kaime adlı ilk kağıt parası basıldı.
Sanat:
- Erken dönem: Yeşil cami (İzmit), Ulu cami (Bursa), Topkapı Sarayı (İstanbul)
- Klasik Dönem: Mimar Sinan bu dönem de görülür. Şehzade Cami (çıraklık), Süleymaniye Cami (kalfalık), Selimiye Cami (usta). Sultan Ahmet camisini Mimar Davut Ağa ile Mehmet Ağa gibi ünlü mimarlar yapmış. 
- Geç Dönem: 18. yüzyılda Lale Dönemi Türk mimarisi Avrupa mimarisinin etkisinde kalmıştır.

İlginizi çekecek diğer makaleler
 • Yassı Çemen Savaşı

 • Pelekanon muharebesi ve İznik 'in fethi

 • Hazarlar

 • Osmanlı Devletinde Hukuk Nasıldı

 • Werner Heisenberg (1091-1976)

 • Halide Edib Adıvar zamanında feminizm

 • Kuvayımilliye Hakkında Bilgiler

 • İlk İnsanlı Uçuş

 • Mezopotamya da Tıp Nasıldı

 • LOUİS PASTEUR(1822-1895)

 • Yorum Yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir!
  Kaynak :
  Gösterim Sayısı : 3124
  Aldığı Puan : 0
  Puanlama yap :
  Eklenme Tarihi : : 27.03.2014
  Anahtar Kelimeler
  Reklamlar