Kategoriler
Araba Bilgisayar Bilim ve Teknik Eğlence Elektronik Ev Bahçe Finans Hobi İletişim Kadın Kim Kimdir Kültür ve Sanat Müzik Sağlık Seyahat Siyaset Spor Yaşam Yiyecek İçecek


invilon web hosting kampanyası

Gazali kimdir hakkında faydalı bilgiler

Kim Kimdir / Düşünürler
/Dosyalar/507_gazali-kimdir.jpg

İlahiyat alimi, filozof ve mutasav­vıf. Horasan’da, Tus şehrinde doğdu (1058). Babası ölümünden önce Gazali’yi ve kardeşi EbulFütuh Ahmed elGazzali’yi bir dostuna emanet ede­rek, çocuklarının, öğrenimlerinin sağ­laması vasiyetinde bulunmuştu. Bu dost, vasiyete uyarak çocuklara gere­ken alakayı gösterdi. Daha sonra bir medreseye girdiler. Muhammed elGazzali, seçkin zekasıyla öğrenciler arasında dikkati çekti. Ahmed b.Mu­hammed elRazkani onun fıkıh hoca­sı oldu. Bir süre sonra ünlü bilgin imamel-Harameyn’in derslerinde bu­lunmak üzere Nişabur’a gitti. İlmin­den çok yararlandığı bu hocası onu çok takdir etti. Başta kelam olmak üzere İslami ilimleri burada derinle­mesine incelemelerde bulunarak öğ­rendi. Daha sonra, o dönemde ilmi sevmesi ve ilim adamlarını koruma­sıyla ünlü Vezir Nizam ülMülk’ün ziyaretinde bulunmak üzere Bağdat’a gitti. Vezir onu, bir münazarada ta­nınmış ilim adamlarıyla yarıştırdı. Gazzali hepsini bastırınca çok mem­nun oldu ve saygı göstererek bir süre sonra Bağdat’taki dönemin ünlü Ni­zamiye Medresesi’ne müderris olarak atadı. Büyük bir öğrenci ve hayran­lar çevresi edindi; kendisine gösteri­len alaka ve itibarı, o zamana kadar büyük bir insana gösterilenin üs­tündeydi.

Bununla beraber müderris olarak atanmasının dördüncü yılında geçir­diği bir şüphe bunalımıyla mutasav­vıf olmak kararı verdi ve bütün mal varlığını, kürsüsünü, en önemlisi, edindiği dostlarını bırakarak seyaha­te çıktı. Bu seyahat, ilimle uğraşma­yı bir an bile terketmeden 10 yıl sür­dü. Sonunda Vezir FahrülMülk’ün ısrarlarına dayanamadı ve Nişabur Medresesi’nde tekrar derslerine baş­ladı. Ancak bu da devamlı olamadı. Kısa bir süre sonra kürsüsünü bıraka­rak doğduğu Tus şehrine çekildi. Bu­rada bir dereceye kadar huzur bulun­ca, 300 özel öğrencisine ders vererek yeni istidatları yetiştirmeye koyuldu. Vefatı 1111 yılındadır.


 

Gazzali, İslami ilimlerin en ağır­lıklı kollarında düşünmüş ve eser ver­miş, üzerinde tartışılmayacak değer­de bir otoritedir. Fıkıh konusundaki eserleriyle imam Şafi’nin doktrinine değer biçilmeyecek hizmetleri geçmiş­tir. Kelam ilminde üstad olan Gazza­li, bunun cahillere bir yararı dokun­mayacağını ileri sürer. Bununla bera­ber, şüpheye düşenlerin devası olmak bakımından kelam ilmini din alimle­rine salık verir. Gazzali, kelam dalın­da da Kavaid elAkaid, erRisalet ülKudsiye, eliktisadfı’litikad, ilcam ülAvvam An llm ülKelam gibi bu da­lın dikkate değer başeserlerini vücu­da getirdi.

Tasavvufta Ebu Talib elMekki, Kuşeyri, Haris elKuhasibi, Şibli, Cüneyd el-Bağdadi, eserlerinden en çok yararlandığı tasavvuf büyükleridir. Kendisi de örnek eserler vermiştir. İh­ya ül-Ulum idDin bunların en çok ta­nınmışıdır ve tasavvuf kadar diğer İslami ilimleri de içine almaktadır. Da­ha geniş bir okuyucu topluluğuna hitabetmesi amacıyla bu eserinin orta büyüklükte özetini Farsça iki cild ola­rak yazmış, Kimyayı Saadet adıyla yayınlanmıştır.

Gazzali’nin İslamı savunmada da büyük gayretleri görülmüştür. Zama­nında Batinilerin İslâm’ı yıkmayı he­def alan yakışıksız faaliyetleri sürü­yordu. Bunlarla mücadeleye girişti: Fadaih ülBatıniye, el-Kıstas, ül- Mustakim, Kavasım ül-Batıniye gibi eserleri bu mücadelenin ürünleridir. Böylece, sapık akımların da karşısı­na dikilmiş oluyordu. Felsefede araştırma ve incelemeler yaparak derinleş­me yoluna gitmiş, bu dönemde Farabi, İbni Sina ve ebu Hayvan elTevhidi’nin eserleri ona ışık tutmuş­tur. İhvan üsSafa Risalelerini de dik­katle okumaktan geri kalmamıştır. İbni Sina ve Farabi’ye, bazı konular­da Aristo ve Eflatun’un etkisinde kal­malarından ötürü Tehafut üİ- Felasife adlı eseriyle sert tenkitler yö­neltmiş, onları ağır bir şekilde suçla­mıştır. Bunun asıl sebebi, felsefeyi ve felsefeyle meşgul olmayı kötülemek değil, bazı konularda dinin yanlış an­laşılmasını önlemektir. Zaten olaylar incelendiğinde Gazzali’nin iyi niyeti açıkça anlaşılmaktadır. Felsefeyi cid­diyetle ele almış olmasının delili Makasıd iil-Felasife adlı eseri Latinceye çevrilmiştir. Batılılar Yunan felsefe­sini öğrenmekte bu eserden ziyadesiy­le yararlanmışlardır.

Gazzali, gerçek bir ilim ve felsefe adamı olarak şüpheden imana geçişi hayatının akışı ve eserlerinin niteliğiy­le gözler önüne sererek, yüze yakın eseriyle İslâm’a unutulmayacak hiz­metlerde bulunmuştur.
İlginizi çekecek diğer makaleler
 • Max Horkheimer

 • Sokrates kimdir

 • Sigmund Freud kimdir

 • İbrahim Ethem Dirvana

 • Anaksimandros Kimdir

 • Epictetus Kimdir

 • Aristofanes Kimdir

 • Beyaz Arif Akbaş

 • Gazali kimdir

 • Desiderius Erasmus

 • Yorum Yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir!
  Kaynak :
  Gösterim Sayısı : 2837
  Aldığı Puan : 0
  Puanlama yap :
  Eklenme Tarihi : : 31.01.2014
  Anahtar Kelimeler
  Reklamlar